Nimi ja kotipaikka
1. §
Yhdistyksen nimi on Herttoniemi-seura. r.y., ruotsiksi Hertonäs - sällskapet r.f.
Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään seuraksi, kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena Herttoniemi.
Seura on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Tarkoitus ja toiminta
2. §
Seuran tarkoituksena on
- työskennellä toimialueensa sivistyksellisten, sosiaalisten ja taloudellisten olojen, kehittämiseksi sekä viihtyisyyden lisäämiseksi alueellisen omaleimaisuuden ja paikallisten erityispiirteiden pohjalta lähtien
- toimia kokonaisvaltaisen kotiseututyön tavoitteiden saavuttamiseksi paikalliskulttuurin, ympäristönsuojelun ja maisemanhoidon sekä matkailun aloilla
- olla toimialueensa asukkaiden ja eri yhteisöjen yhdyssiteenä
- syventää asukkaiden kotiseuduntuntemusta ja paikallishenkeä sekä pyrkiä kaikin tavoin. lisäämään heidän kiintymystään omaan kotiseutuunsa

3. §
Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura
- toimialueensa asukkaiden etujärjestönä osallistuu aluetta koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon
- tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille
- on yhteistyössä kotiseututyön keskusjärjestöjen, kunnan sekä muiden samoja päämääriä toteuttavien yhteisöjen kanssa
- suorittaa ja tukee kotiseutua koskevaa tallennus-, tutkimus- ja julkaisutoimintaa
- järjestää kokouksia, luento- ja esitelmätilaisuuksia sekä muuta seuran sisäistä ja ulospäin suuntautuvaa koulutus- ja tiedotustoimintaa
- järjestää kotiseutupäiviä sekä muita juhla-, taide- ja viihdetilaisuuksia
- toimeenpanee näyttelyjä, retkiä ja opintomatkoja
- edistää asukkaiden omatoimisuutta ja tukee paikallista harrastustoimintaa
- pyrkii muillakin samankaltaisilla tavoilla toteuttamaan seuran tarkoitusperiä ja tavoitteita

Jäsenistö
4. §
Seuran varsinaiseksi jäseneksi pääsee jokainen sen tarkoitusperät ja säännöt hyväksyvä henkilö, jonka seuran johtokunta jäseneksi hyväksyy. Jäsenyys katsotaan alkavaksi siitä ajankohdasta, jolloin jäseneksi ilmoittautuminen on hyväksytty. Jäsen on velvollinen suorittamaan seuran syyskokouksen määräämän jäsenmaksun.
Seuran kannattajajäseneksi pääsee jokainen oikeuskelpoinen yhteisö, jonka johtokunta hyväksyy ja joka suorittaa seuran syyskokouksen määräämän kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.

5. §
Jäsen voi erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai puheenjohtajalle tai suullisesti seuran kokouksen pöytäkirjaan. Seuran johtokunnalla on oikeus erottaa jäsen, joka toimii seuran sääntöjä tai periaatteita vastaan tai laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen määriaikana. Erotettu jäsen voi kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan kirjallisesti valittaa päätöksestä seurankokoukselle jättämällä valituskirjelmänsä johtokunnalle.

6. §
Kunniajäsenekseen seura voi johtokunnan esityksestä kokouksessaan kutsua henkilön, joka huomattavalla tavalla ja pitkäaikaisesti on vaikuttanut seuran tarkoituksen toteuttamiseksi.
Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta.

Kokoukset
7. §
Seuran varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous, Kevätkokous pidetään ennen maaliskuun loppua ja syyskokous loka - joulukuun aikana. Lisäksi johtokunta voi tarvittaessa kutsua koolle ylimääräisen kokouksen. Mikäli vähintään kymmenesosa (1/10) seuran jäsenistä kirjallisesti vaatii ylimääräisen kokouksen kutsumista koolle tietyn asian käsittelyä varten, johtokunta on velvollinen toimittamaan kokouskutsun neljäntoista (14) päivän kuluessa.
Seuran kokoukset kutsutaan koolle syyskokouksen määräämällä tavalla joko ilmoittamalla kirjeellisesti jokaiselle jäsenelle tai niissä lehdissä, joista syyskokous päättää. Kokouskutsu on toimitettava vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

8. §
Seuran kokouksessa on äänioikeus jokaisella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni vaaleissa kuitenkin arpa.

9. §
Seuran kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.     Valitaan kokouksen toimihenkilöt.
2.     Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3.     Käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja päätetään sen
        hyväksymisestä.
4.     Esitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto ja
        päätetään tilien. hyväksymisestä sekä vastuuvapauden myöntämisestä
        tilivelvollisille.
5.     Päätetään edustajan nimeämisestä Suomen Kotiseutuliiton
        vuosikokoukseen.
6.     Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista johtokunnalle on
        tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai
        jotka johtokunta haluaa kevätkokoukselle esittää.

10. §
Seuran syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.    Valitaan kokouksen toimihenkilöt.
2.     Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3.     Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.
4.     Määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruus.
5.     Päätetään johtokunnan jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista.
6.     Hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio.
7.     Valitaan seuraavaksi vuodeksi seuran johtokunnan puheenjohtaja, jota
        kutsutaan seuran puheenjohtajaksi.
8.     Valitaan johtokuntaan kymmenen muuta jäsentä seuraavaksi vuodeksi
9.     Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille varamiehet tarkastamaan seuraavan
        vuoden tilejä ja hallintoa.
10.   Päätetään seuran kokouksen koollekutsumistavasta 7 §:n määräämissä
        rajoissa.
11.   Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista johtokunnalle on
        tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai
        jotka johtokunta haluaa syyskokoukselle esittää.

Johtokunta
11. §
Seuran toimintaa suunnittelee ja johtaa vuosikokouksessa valittava johtokunta, jonka toimikausi on kalenterivuosi ja johon kuuluu vuodeksi kerrallaan. Puheenjohtaja sekä kymmenen (10) vuodeksi kerrallaan valittua muuta jäsentä. Johtokunnan puheenjohtajana, varapuheenjohtajana tai jäsenenä voi yhtäjaksoisesti toimia enintään kuuden vuoden ajan. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä kutsuu sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt vuodeksi kerrallaan. Johtokunta voi asettaa keskuudestaan juoksevien asioiden hoitamista ja asioiden valmistelua varten 5-4 -jäsenisen työvaliokunnan. Johtokunta voi asettaa avukseen sääntöjen edellyttämiä tehtäviä varten sille vastuunalaisia pysyviä tai tilapäisiä toimikuntia ja jaostoja. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kolme jäsentä sitä vaatii, ja on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä vähintään viiden jäsenen ollessa läsnä

Nimenkirjoittajat
12. §
Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri kaksi yhdessä.

Talous
13. §
Seuran tilit päätetään kalenterivuosittain, ja ne on jätettävä tilintarkastajille vähintään neljätoista (14) päivää ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien on palautettava tilit lausuntoineen johtokunnalle vähintään kolme (3) päivää ennen kevätkokousta.

14. §
Seuralla on oikeus toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia, omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta, harjoittaa kustannustoimintaa, tavanomaista kioskikauppaa ja kahvilaliikettä sekä asianmukaisella luvalla toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen
15. §
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan seuran kokouksessa. Muutosehdotuksen on tällöin hyväksytyksi tullakseen saatava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

16. §
Ehdotus seuran purkamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden välillä tulee olla vähintään yksi kuukansi, ja ehdotuksen on hyväksytyksi tullakseen saatava kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

17. §
Seuran purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat luovutetaan kotiseututyötä edistävään tarkoitukseen sen mukaan kuin seuran viimeinen kokous päättää.