Arvoisa pormestari Vapaavuori ja apulaispormestari Sinnemäki

 

Arvokas Viilarintien hiidenkouru on säästettävä ja suojeltava

Viilarintiellä on ilmennyt luonnonsuojelullinen ongelma Raide-Jokeriin liittyvässä tielinjauksessa. Geologisesti ja maisemallisesti arvokas hiidenkouru ja hiidenuuni aiotaan louhia. Aikaisemmin hankesuunnitelman yhteydessä esitetty tielinjaus oli saatu kulkemaan laakson pohjalla. Se kiersi arvokkaaksi luokitellun harvinaisen hiidenkourun vältellen Viilarintien eteläpuolen silokallioita. Linjaus ei myöskään koskenut pohjoispuolen arvokkaaksi luokiteltuun kallioalueeseen, hiidenkirnuihin tai muinaismuistolailla suojeltuun tykkitiehen.

Suunnittelussa hiidenkourut ensin muistettiin, sitten unohdettiin

Hiidenkouru oli saatu hyvin säilymään hankesuunnitelman ns. keskivaihtoehtosuunnitelmassa, jossa raiteet kulkevat kadun keskellä. Liikennesuunnitelman yhteydessä sovittiin jatkosuunnitteluun valittavaksi ns. keskivaihtoehto. Lautakunnalle esitetystä Liikennesuunnitelmasta sekä Raide-Jokerin asemakaavakartasta puuttui jostain syystämerkintä hiidenkourusta. Katusuunnitelmassa hiidenkouru oli jälleen merkitty, jolloin selvisi, että linjaus ei mukaillut hiidenkourun kiertävää linjausta.

 

Muutos vaatii vain 10 metrin siirron

Ehdotamme, että tielinjausta siirretään noin kymmenen metrin verran pohjoiseen hiidenkourun kiertävän suunnitelman mukaisesti. Samalla ehdotamme, että maanomistaja eli Helsingin kaupunki suojelee geologisesti 1. arvoluokkaan sijoitetun hiidenkourun luonnonmuistomerkkinä (numero 1224 Helsingin kaupungin luettelossa). Korjatun tielinjauksen avulla saamme säilymään metsämaiseman, kaunista silokalliota, ainutlaatuisen hiidenkourun sekä suojellun tykkitien. Pyöräily-ympäristö paranee myös huomattavasti nykyiseen, pimeään ja kuilumaiseen suunnitelmaan verrattuna. Toinen hyvä vaihtoehto on rakentaa kevyen liikenteen näköalasilta hiidenkourun yli.

 

Uusi linjaus olisi parempi sekä teknisesti että viihtyvyyden kannalta

Ratageometriaa tarkastelemalla on selvinnyt, että hiidenkourun kiertävä vaihtoehto on myös Raide-Jokerin toimivuuden kannalta parempi vaihtoehto. Loivemmat kaarresäteet mahdollistavat korkeamman nopeuden sekä vähentävät raideliikenteestä aiheutuvaa melua. Toivomme, että Raide-Jokerin rakentaminen edistyy ja valmistuu suunnitellussa viiden vuoden aikataulussa ja, että lopputulos on sekä raideteknisesti että asukkaiden viihtyvyyden kannalta
paras mahdollinen.

 

Komea hiidenkouru on helposti saavutettavissa

Hiidenkourulla on erityistä esteettistä ja opetuksellista arvoa, ja tätä arvoa on vaikea mitata rahassa. HKL:n tiedotteessa geologi Seija Kultti lausui, että näitä kouruja on lukuisia Helsingin seudulla. Raide-Jokerin järjestämällä retkellä hän kertoi, ettei hän ole kuitenkaan koskaan nähnyt kaartuvaa hiidenkourua. Ratalinjausta vedettäessä ei ole kyllin pidetty mielessä sitä, että tämä nimenomainen kouru on aivan kaupunkimme keskellä, upeiden liikenneyhteyksien
varrella ja valmiiksi kaikkien nähtävillä. Muut Helsingin seudun kourut ovat joko vaikeasti saavutettavissa Uutelassa kallioiden laella ja/tai maan peitossa eikä niitä näin ollen tulla koskaan kaivamaan esille. Tämän kourun luo pääsee vaivatta jopa pyörätuolilla. Muut kourut eivät myöskään ole näin kauniisti kaartelevia. Helsingin kaupunki näyttäytyisi merkittävänä luontoarvojen vaalijana, jos kouru säilytettäisiin Raide-Jokerin sivussa kiinnostavana
luonnontieteellisenä kohteena, josta osansa voisivat saada kaikki. Kaikkien asukkaiden kokemien hyötyjen lisäksi kourun säilyttäminen olisi kaupungille PR-voitto.

Pormestarien puuttuminen asiaan ja aikalisän ottaminen suunnitteluun voi estää hiidenkourun louhinnan.

 

 

Helsingissä 28.8.2019
Herttoniemi-seura ry
Heikki Kärmeniemi pj Hilkka Helsti, vpj.

 

Lisätietoa:


Toimenpidekieltohakemus
https://drive.google.com/drive/folders/1o3PjC42owGu9niD0scdeaGRBLasU-FB2


Tiedote
https://docs.google.com/document/d/1GTwDpUTFt6PRawiy5xwFE1bs4esDcrb-1HAjHoXyVcw/edit

 

Kallioperän ja maaperän arvokkaat luontokohteet Helsingissä
https://www.hel.fi/static/ymk/julkaisut/julkaisu-06-04.pdf?fbclid=IwAR1dLfVxbrdTiNdVg7wqK_fGjwDC4_US0oDXnC467mQsYarsz-hoQvdrdww

Jaa

Ilmoituksia ja tukijoita

Postituslistan tuoreimmat